Školné a stravné

Stravování

Platba školného a stravného v roce 2023/2024

Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň jih, příspěvková organizace
Na Vinici 395, 335 01 Nepomuk

Stravné a školné platíme bezhotovostním převodem, inkasním způsobem z vašeho účtu na náš. Souhlas s inkasním způsobem placení uzavřete s vaší bankou ihned při nástupu dítěte do MŠ (dostanete předtištěný tiskopis) nebo prostřednictvím internetbankingu. Na dalším způsobu platby se můžete domluvit s vedoucí školní jídelny paní Černou na telefonním čísle 371 580 565 nebo osobně.

Prosíme rodiče, aby počítali s platbou školného a stravného k 15tému září 2023, a to s částkou 1 360,- Kč pro děti 3 – 5 let,  děti předškolní  neplatí školné, za ně rodiče zaplatí zálohu 960,- Kč a děti s odkladem školní docházky 1 060,-Kč. Dbejte tedy, aby na Vašem účtu byla finanční hotovost nejméně 1 500,Kč, jinak se platba neuskuteční. Také limit, pokud si dáváte, je lépe dát si větší.

Záloha se vyúčtuje na konci června 2024.

Pak už provádíme každý měsíc zúčtování zpětně, většinou 15tého v následujícím měsíci odebereme skutečnou platbu za předchozí měsíc/ první tedy v říjnu za září/.

Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání neplatí pro děti se zdravotním postižením.
Na výpisech každý měsíc sledujte odebranou platbu – případné nesrovnalosti ihned oznamte vedoucí školní jídelny.

Při neplacení školného a stravného se účtuje penále ve výši 0, 05% z dané částky za každý den prodlení. Dítě bývá zpravidla pro neplacení školného vyloučeno z MŠ. Nyní při povinnosti docházky dětí do MŠ budou případní neplatiči předvoláni před přestupkovou komisi (platí pro děti předškolní a s odkladem školní docházky)

Tabulka záloh
na rok 2023/24
stravné/den školné školné záloha na červen 2024
dítě celodenně 3–6 let 48 Kč 400,- Kč 1 360,- Kč
dítě celodenně 6 let – předškolák 48 Kč 0 960,- Kč
dítě celodenně při dovršení 7let ve školním roce
od září 2022 tyto děti s odkladem školní docházky platí školné
53Kč 0 1 060,- Kč
dítě polodenně musí tak chodit po celý rok 37 Kč 300,- Kč 1 040,- Kč
dítě polodenně 6 let – předškolák 35 Kč 0 740,-Kč

Variabilní symbol je totožný s měsícem a rokem, za který je platba uskutečněna, tak například září 2023 – 0923, záloha na červen 2024– 0624.
Souhlasy s inkasem z letošního roku platí i rok následující a další, po dobu docházky dítěte do našich MŠ.
Pokud někdo účet mění nebo ruší, laskavě nám toto oznamte.
Děkujeme za pochopení

Klára Řežábková, ředitelka MŠ

Zveřejněno 30. 6. 2023

Směrnice – úplata

Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
Na Vinici 395, 335 01 Nepomuk

Č. j. MŠ82/2023
IČO.: 70 92 13 85

Ředitelka Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizaci, Na Vinici 395, 335 01 Nepomuk, podle § 123 zákona 472/2011Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

stanoví směrnicí na školní rok 2023/2024

I.

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
v částce 400,– Kč měsíčně pro období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024.

II.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí  nebo svazkem obcí se podle § 123 odst. 2 školského zákona poskytuje dítěti bezúplatně, bezúplatnost platí i pro děti s odkladem školní docházky.

III.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy vždy k 30. 9. příslušného školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku). Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny.
O prominutí úplaty vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutí.

IV.

Zákonnému zástupci dítěte, které dochází do mateřské školy jen na půl dne, bude úplata snížena na 2/3 z celodenní úplaty.

V.

Školné v době omezeného provozu MŠ Nepomuk bude hrazeno podle skutečné docházky dětí do MŠ, to znamená, že tato platba bude vyžadována pouze za docházející děti (§3 vyhlášky č. 14/2004 Sb.). Od zákonných zástupců dětí, které nebudou navštěvovat školu v době omezeného provozu, nebude vyžadováno školné. Cena školného za jeden den docházky činní 20,- Kč.

VII.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Klára Řežábková, ředitelka školy

V Nepomuku dne 30. 6. 2023

Zveřejněno 30. 6. 2023