Třída KYTIČKY 2016-2017

Trida-KytickyTřída KYTIČEK

Elektronické informace, fotografie a pozvánky jsou v Novinkách třídy.

Od ledna do poloviny března

Tímto integrovaným blokem nás bude provázek pejsek s kočičkou, kteří se těší na zimu a doufají, že paní zima dorazí i k nám. Jako první se podíváme, co nám nechal Ježíšek ve školce pod vánočním stromkem, přivítáme příchod tří Králů a budeme si povídat o tom, co jsme zažili o Vánocích, jak jsme si užili prázdniny, co jsme dostali apod. Jestli nám napadne sníh, budeme stavět sněhuláky, které si vyrobíme a naučíme se o nich nové básně a písničku. Budeme se také starat o zvířátka, kteří si v tomto období zaslouží od nás péči. Půjdeme se podívat do krmelce a zvířátkům doneseme něco dobrého k jídlu. Budeme sportovat a povídat si o zimních sportech. Pejsek a kočička nás naučí, jak se máme bránit proti bacilům, které jsou v tomto období velice rozšířené. Budeme poznávat své tělo pomocí říkanek a her. Procvičíme si fantazii při karnevalovém týdnu, v němž si užijeme spoustu legrace. Tento blok ukončíme rozloučením se se zimou a přivítáním jara.

Od září do prosince nás provázela Červená Karkulka

V tomto období plného změn v přírodě, nás bude provázet Červená Karkulka. Stane se naší kamarádkou a pomůže nám, abychom i my byli společně kamarádi. Seznámíme se s paními učitelkami, se všemi dětmi ve třídě i v třídách ostatních. Prozkoumáme naši třídu a navštívíme i další třídy v naší mateřské škole. Naučíme se naší značku i značku ostatních kamarádů, řekneme si pravidla, která budeme dodržovat, jak ve třídě, tak i při procházkách venku. Červená Karkulka nás seznámí s vlkem, babičkou, maminkou i s panem myslivcem. Ten se dobře vyzná v lese, a tak nám může dokázat, že je to místo, kde nás čeká spoustu dobrodružství. Budeme poznávat přírodu, která se proměňuje v závislosti na ročním období, pokusíme se hledat plody, které v našem okolí rostou a vytvářet z nich výrobky. Spousta plodů nám nabízí také naše zahrada- jablíčka, brambory, kukuřice a jiné druhy ovoce a zeleniny nám poslouží pro smyslové hry, výtvarné činnosti, ale i jako medicína pro nemocnou babičku.

Karkulčina maminka je dobrá pekařka, stejně tak, jako naše maminky. Společně s nimi budeme upečené posvícenské hnětýnky zdobit. Budeme s Karkulkou oslavovat také další tradice. Zkusíme si vyrobit draka a povídat si o správném oblékání v podzimním a zimním období. Začátkem listopadu se trošičku budeme bát, čeká nás Helloween. Zúčastníme se s kamarády ze školky lampionového průvodu, zahájíme Advent rozsvícením stromečku, zpěvem koled a tradičním jarmárkem. Také nesmíme zapomenout na čerty pro které si připravíme básničky, písničky a obrázky. Možná nám také něco čerti nadělí. Dále budeme psát dopis Ježíškovi, péct perníčky a zpívat koledy, zdobit stromeček a těšit se na Ježíška. Celý blok ukončíme Vánoční besídkou, kde se rozloučíme i s Červenou Karkulkou.

Základní informace o třídě

Provoz MŠ Nepomuk 6.00 – 17.00 hodin
Třídy KYTIČKY
Převzetí dětí od rodičů: 6.00 – 8.00 hodin
Vydávání dětí v poledne: 12.15 – 13.00 hodin
Vydávání dětí odpoledne: 14.45 – 17.00 hodin

Veškeré informace o naší třídě naleznete na nástěnce u dveří do třídy. Případné dotazy Vám rády zodpovíme ve třídě.

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: 

V letošním roce 2016/2017 bude naši třídu Kytiček navštěvovat 25 dětí – z toho 15 holčiček a 10 chlapců. Bude mezi nimi 11 dětí, které již v loňském školním roce naši třídu navštěvovaly, jeden chlapec do naší třídy přechází ze třídy Sluníček13 dětí přichází do mateřské školy poprvé. Tyto děti ještě žádné předškolní zařízení nenavštěvovaly, až na jednoho chlapce, který chodí od 1,5 roku do mateřské školy v Českých Budějovicích. Členem naší třídy je také dítě s diagnostikovanou poruchou pozornosti ADHD a opožděným vývojem řeči, kterému je k dispozici asistentka pedagoga. Věková skupina dětí v této třídě je 3 – 4 roky. V naší třídě jsou uzpůsobené podmínky pro děti mladšího školního věku. Mají zde vhodné podmínky pro hru, stolování, odpočinek, cvičení a další výchovně-vzdělávací činnosti. Budeme se celý rok seznamovat s novými kamarády, hrami v dětských koutcích, se stavebnicemi, kterých máme dostatek a které nám pomohou k rozvoji jemné motoriky. Vytvoříme si vlastní režimové momenty a zároveň si připomeneme, co se může a co ne, abychom vždy byli v bezpečí. Také si stanovíme pravidla, která budeme dodržovat.

VIZE TŘÍDY KYTIČEK:

PŘÁLI BYCHOM SI, ABY MEZI NÁS CHODILY DĚTI USMĚVAVÉ A VESELÉ. VYTVOŘÍME SI PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SE BUDEME CÍTIT VŠICHNI DOBŘE.

SPOLUPRÁCE SRODIČI:

  • Rozhovory a konzultace s rodiči o dětech, jejich chování, potřebách a přání
  • Společné akce s rodiči (třídní schůzky, vytváření společných výrobků, besídky, akce MŠ)
  • Individuální pohovory s rodiči nad výchovnými problémy dětí, jejich společná náprava, rada, doporučení
  • Aktuální vzkazy rodičům na nástěnkách, webových stránkách
  • Během školního roku budou doplňovány evidenční listy společně s rodiči
  • nápady na různé akce ze strany rodičů nebo pozvání na exkurze
  • Sponzorské dary dle možnosti rodičů

PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Naše třída je přizpůsobena potřebám dětí mladšího školního věku (3-5let) a je uspořádána tak, aby vyhovovala individuálním i skupinovým činnostem dětí. Ve třídě máme nábytek, lehátka i toalety, které jsou přiměřené věku a počtu dětí. Nachází se zde koutky pro individuální hry a potřebu dětí. Vybavení třídy hračkami a pomůckami odpovídá věku dětí a je neustále doplňováno a obnovováno. Hračky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly brát samostatně, měly o nich přehled. Děti se budou podílet na výzdobě třídy, šatny a dalších společných prostor mateřské školy. Ve třídě máme lavičku na cvičení, která je každoročně kontrolována revizory a splňuje bezpečnostní požadavky. Dodržujeme neustále pitný režim, děti mají od 7.00 hodin k dispozici čaj a od letošního školního roku i obyčejnou vodu, na tyto nápoje má každý připravený hrneček se svojí značkou.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Obě paní učitelky mají odpovídající pedagogické vzdělání.

Zaměření učitelek :

Denisa Bílková: zaměřuje se na dramatickou výchovu a pohybové aktivity

Bc. Martina Dardová: zaměření na předčtenářskou gramotnost

Klára Řežábková: ředitelka MŠ, zaměřuje se na hudebně-pohybové činnosti, zpěvu při doprovodu hudebního nástroje, správnému dýchání, rytmizaci

PSYCHOSOMATICKÉ PODMÍNKY:

Je zajištěn pravidelný denní režim s dostatkem pohybu a pobytu venku na čerstvém vzduchu. Děti mají dostatek volného prostoru pro hru, pohyb a dalších pohybových aktivit. V denním programu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku. Donucovat ke spaní není přípustné, taktéž do jakékoliv činnosti, či jídla. Děti mají možnost adaptace, nejsou neurotizovány spěchem a chvatem. Nikdo není zvýhodňován. Volnost a osobní svoboda musí být vyváženy nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržování určitého řádu a bezpečnosti. Ve vztahu mezi dětmi a dospělými se projevuje důvěra, tolerance, zdvořilost a vzájemná pomoc

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY:

Nově příchozí děti mají možnost se adaptovat na nové prostředí (mohou i s rodiči, po domluvě s učitelkou). Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně, jednají taktně, přirozeně a citlivě. Děti nejsou neúměrně přetěžovány. Je v nejvyšší možné míře uplatňován pedagogický takt a styl, kterým je nabízena činnost nebo i motivace k činnosti. Vzdělávací nabídka odpovídá věku a vývoji dítěte. Pedagogové ovlivňují výchovu dětí prosociálně (prevence šikany).

ORGANIZACE DNE A ŽIVOTOSPRÁVA:

Ráno v 6.00 hodin se všechny děti scházejí v 1. třídě Kytiček, kde jim je nabídnuta činnost dle jejich zájmu. V  7  hodin pak děti odcházejí do svých tříd se svými učitelkami. Dětem je zachována volba činností při ranních hrách nebo výběr z několika motivovaných činností. Svačina je podávána průběžně od 8.30 – 9.00 hodin. Pak se děti opět vrací k činnostem, pohybovým aktivitám, řízeným činnostem a pobytu venku. V 11.45 hodin je podáván oběd, hygiena, příprava k odpočinku. Po odpolední svačině, kterou děti ochutnají okolo 14.30 hodin, následují další aktivity, například si děti mohou dodělat výrobky, které nestihly v dopoledních činnost a dále si mohou vybrat hru podle vlastního zájmu až do odchodu domů. Při příznivém počasí navštěvujeme školní zahradu, kde si rodiče děti od paní učitelky převezmou.

Archiv třídy 2015-2016